نوار پیشرفت

توسعه
طرح
بازار یابی
آزمایش کردن

نمودار دایره ای

نمودار گرد

 • برنامه ریزی
 • تحلیل و بررسی
 • طرح
 • برنامه نویسی
 • آزمایش کردن
 • برنامه ریزی
 • تحلیل و بررسی
 • طرح
 • برنامه نویسی
 • آزمایش کردن

نمودار خطی

 • یکی
 • دو
 • یکی
 • دو
X