نهایی
ماهانه
59 تومان

  • موارد نامحدود
  • سبک های نامحدود
  • محافظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • 24 * 7 خدمات مشتری
  • خدمات پشتیبان گیری

حرفه ایی
ماهانه
49 تومان

  • چند مورد
  • سبک های نامحدود
  • محافظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • 24 * 7 خدمات مشتری
  • خدمات پشتیبان حق بیمه

پایه ای
ماهانه
39 تومان

  • چند مورد
  • سبک های نامحدود
  • محافظت پیشرفته
  • فضای ذخیره ابری
  • خدمات محدود
  • خدمات پشتیبان گیری اساسی

X